chính xác tỷ lệ phần trăm của các kiểm tra khai thác than vệ tinh