theo dõi thu thập thông tin gắn kết các nhà máy ng