yếu tố quyết định của tổng sản lượng trên lĩnh vực khai thác mỏ giấy tờ một phân tích kinh tế