từ nguyên tắc phân cách làm việc trong nhà máy điện