được sử dụng hoàn toàn nghiền cho các đơn vị khoáng chất mài