dolomite là quan trọng và do đó là dolomite thiết bị