rằng tội lỗi phải được thực hiện cho các trưởng ngắt trừng phạt