thị trường tự do của các nhà máy sử dụng trong mex df