tóm lại tổ chức liên quan đến tất cả chúng ta - samac