giới hạn độ mờ đục cho transferral đá để một máy nghiền