các cơ quan tuyển dụng khai thác mỏ ở miền nam châu phi