làm thế nào để hoạt động khai thác quặng sắt tổng hợp