difinintion thủy lực điều khiển nhà máy theo dõi đ