làm thế nào để cài đặt và chạy một nhà máy quặng mỏ thiếc