hoạt động nhà máy bóng ngành công nghiệp khai thác mỏ