hệ thống khóa liên động chính cho máy khai thác mỏ