trong nhà máy bóng đá thiệt hại trong nhà máy pwer