làm thế nào để tính toán tốc độ quan trọng của nhà máy bóng