nhiệm vụ và ion qualifi cho người quản lý nhà máy nghiền