vật liệu và làm cho các mô hình khách sạn và rất dễ