Chi phí thiết lập nhà máy xi măng mini tại Việt Nam