chi phí nổ mìn để sản xuất cốt liệu thành mỏ sa thạch