hoạt động trong từ quá trình cô đặc chất làm đặc cho sắt