cần một hàm di động để máy nghiền côn cho công việc tại Việt Nam