yếu tố môi trường ảnh hưởng đến phong cách quản lý của disney