dùng gạch làm cho doanh số bán hàng máy tính ở ấn độ