tối đa hóa khối lượng của một kho dự trữ máy nghiền