các thành phần của ngành công nghiệp khai thác Nigeria