tổng hợp thế hệ mới tổng hợp bởi quá trình khác nhau