nhà máy quá trình khai thác để bán điện chiến thắng