các nhà máy và máy móc cần thiết để sản xuất xi măng là gì