phương châm cho khai thác đá ở các nước đang phát triển