phía bắc trà thương gia uk quốc gia thành viên ca c