sắt được vận chuyển đến nhà máy chế biến như thế nào