các phương pháp khai thác cho chính quặng thiếc nguồn