danh sách thiết bị cho khai thác 30 tấn mỗi đá giờ